Hankeinfo

Yleistä

Hyvässä hankkeessa syntyy jotakin uutta, joka kehittää ja edistää toimintaa. Hyvä hanke sopii paikalliseen Leader-ohjelmaan ja sen tavoitteena on elinolojen, harrastusmahdollisuuksien, palveluiden tai yrittäjyyden edellytysten parantaminen, yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisääminen tai kansainvälistyminen.

Hankkeiden hakijoina voivat olla yhdistykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, kunnat, säätiöt tms. Hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä, eli tuki ei saa kohdistua harvoille, ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu.

Kehittämishanketukea voidaan myöntää ohjelman mukaisesti:

- koulutustoimenpiteisiin
- tiedonvälitykseen ja esittelytoimiin
- selvityksiin ja suunnitelmien laatimiseen
- yleishyödyllisiin paikallisiin investointeihin pieninfrastruktuurien rakentamiseksi,
  parantamiseksi tai laajentamiseksi mukaan lukien matkailuun liittyvä
  pieninfrastruktuuri
- paikallisten palveluiden kehittämiseen
- kylien kehittämistoiminan, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien
  alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen ja ennallistamiseen
- yhteistyöhön perustuvien maataloutta, elintarvikealaa ja metsätaloutta
   kehittävien maaseudun innovaatioryhmien suunnitelmien toteutukseen
- elinkeinorakennetta uudistaviin, maaseutuelinkeinojen kilpailukykyä ja
  toimintaympäristöä kehittäviin ja yrittäjien yhteistyötä edistäviin
  yhteistyöhankkeisiin
- innovatiivisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, siihen sopeutumiseksi
  tai ympäristötoimiin vesien suojelemiseksi
- kestävästi tuotettuun biomassaan perustuvia prosesseja kehittäviin hankkeisiin

Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset ovat:

- tarpeellisia ja kohtuullisia
- palkkaus- ja palkkiokustannukset
- matkakustannukset
- ostopalveluiden hankinta
- vuokrakustannukset
- muut hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset
- luontoissuoritukset (talkootyö)

Leader-tukea haetaan pääsääntöisesti sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta. 

Hankkeiden kustannusmallit:

1) kustannusten hyväksyminen yksinomaan toteutuneiden kustannusten mukaan
2) kustannusten hyväksyminen kertakorvausmenettelyllä
3) Flat rate 24 %
4) Flat rate 15 %

Huom! Flat rate -kustannusmallit eivät sovellu investointihankkeisiin

Hanketta koskevat suunnitelmat

Katso täältä, mitä hankehakemuksen tulee sisältää