Maksatuksen hakeminen

Tuen maksun edellytyksenä on, että maksuhakemuksen perusteena olevat toimet on toteutettu, laskut maksettu ja kulut on kirjattu hakijan kirjanpitoon. Kustannusten tulee olla tuen saajan maksamia.

Tukea maksetaan enintään tukitasoa ja myönnetyn tuen määrää vastaava osuus maksuhakemuksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista.

Maksua haetaan Maaseutuviraston ylläpitämässä Hyrrä-verkkopalvelussa.

Kirjallinen maksuhakemus tehdään Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 3316.

Kirjallinen maksuhakemus toimitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen osoitteeseen PL 156, 60101 Seinäjoki. Maksuhakemus tulee vireille, kun se on saapunut toimivaltaiselle ELY- keskukselle.

Tuen maksuerät

Tuki maksetaan vuosittain enintään neljässä erässä. Yleishyödyllinen investointituki maksetaan enintään kuudessa erässä hankkeen toteutusaikana. Rakentamisinvestoinnin viimeinen erä on vähintään 20 % tuen kokonaismäärästä.

Tuen maksua on haettava vähintään kerran vuodessa. Kehittämishankkeeseen, jonka kesto on enintään 24 kuukautta, maksua voidaan hakea harvemmin.

Hanketuen viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa hanketuen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä. Tuen viimeisen erän maksamisen edellytyksenä on, että hanke on toteutettu tukipäätöksen mukaisesti.

Tuki maksetaan enintään tukitasoa ja myönnetyn tuen määrää vastaava osuus maksuhakemuksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista.

Ennakko

Yhdistykset voivat hakea tuen ennakkomaksua tukipäätöksen saamisen jälkeen. Ennakkoa maksetaan vain kerran ja se luetaan yhdeksi maksueräksi. Ennakonmaksu on harkinnanvaraista ja sen maksamiseksi voidaan edellyttää vakuuden asettamista.

Tukea voidaan maksaa ennakkona, jos hakijalla ei ole merkittäviä omia tuloja tai hankkeen väliaikaisrahoitukseen käytettävää varallisuutta, vaara hankkeen toteutumatta jäämisestä on vähäinen ja ennakon maksaminen ei vaikeuta tuen käytön tarkoituksenmukaista valvontaa.

Ennakko voi olla enintään 20 % myönnetyn tuen määrästä, kuitenkin enintään 100 000 €. Ennakko täytyy perustella, mutta siihen ei tarvitse liittää muita asiakirjoja liitteeksi.

Ennakkoa kuitataan 30 % jokaisen maksuerän määrästä siihen saakka, kunnes ennakko on kokonaisuudessaan kuitattu. Kuitenkin koko jäljellä oleva määrä kuitataan kokonaisuudessaan viimeisessä maksuerässä. Tuen saajan ilmoituksella ennakkoa voidaan kuitata myös suuremmalla prosentilla.

Maksuhakemuksen liitteet

Katso täältä listaus maksuhakemuksessa tarvittavista liitteistä. Lomakkeen ja ohjeet maksatuksen hakemiseen löydät Materiaalipankista kohdasta Yhteisöt.

Lisätietoa maksuhakemuksen tekemiseen löytyy maaseutuviraston maksumääräyksestä Nro 53/2015, Maaseutuviraston määräys kehittämishanketuen, maaseudun yritystuen ja toimintaryhmän toimintarahan maksun hakemisesta mukaisesti.

Maksuhakemusasioissa neuvoo Leader Suupohjan taloussuunnittelija Jaana Peltoniemi, puh. 040 865 5199 tai jaana.peltoniemi(at)leadersuupohja.fi