Maksatuksen hakeminen

Tuen maksun edellytyksenä on, että maksuhakemuksen perusteena olevat toimet on toteutettu, laskut maksettu ja kulut on kirjattu hakijan kirjanpitoon. Kustannusten tulee olla tuen saajan maksamia.

Tukea maksetaan enintään tukitasoa ja myönnetyn tuen määrää vastaava osuus maksuhakemuksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista.

Maksua haetaan Ruokaviraston ylläpitämässä Hyrrä-verkkopalvelussa.

Kirjallinen maksuhakemus tehdään Ruokaviraston vahvistamalla lomakkeella 3315.

Kirjallinen maksuhakemus toimitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen osoitteeseen PL 156, 60101 Seinäjoki. Maksuhakemus tulee vireille, kun se on saapunut toimivaltaiselle ELY- keskukselle.

Investointituki

Investointituki maksetaan enintään neljässä erässä.

Rakentamisinvestoinnin viimeinen erä on vähintään 20 % tuen kokonaismäärästä. Tuettavan toimenpiteen viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä. Tuen viimeisen erän maksamisen edellytyksenä on, että investointi on kokonaisuudessaan toteutettu.

Tuki maksetaan enintään tukitasoa ja myönnetyn tuen määrää vastaava osuus maksuhakemuksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista.

Perustamistuki

Perustamistuki maksetaan vähintään kahdessa ja enintään kolmessa erässä.

Perustamistuen ensimmäinen erä voidaan maksaa, kun tukipäätös on tehty ja yritys on perustettu ja merkitty voimassa olevien säännösten mukaisesti kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin.

Toinen erä, ellei kyseessä ole viimeinen maksuerä, voidaan maksaa, kun vähintään puolet toimenpidesuunnitelman mukaisista tukipäätöksellä hyväksytyistä toimenpiteistä on toteutettu.

Viimeinen erä voidaan maksaa, kun hyväksytyt toimenpidesuunnitelman mukaiset toimenpiteet on kokonaisuudessaan toteutettu. Tuen viimeisen erän maksamisen edellytyksenä on, että investointi on kokonaisuudessaan toteutettu.

Perustamistuki maksetaan tukipäätöksessä yksilöityjen toimenpiteiden toteutumisen perusteella.

Maksuhakemuksen liitteet

• Pääkirjan ote maksuhakemuksen ajalta, josta käy ilmi hankkeen maksuhakemukseen sisällytetyt kustannukset
• Kopiot laskuista ja muista menotositteista
• Kopiot maksutositteista eli pankin tiliote, verkkopankista tulostettu maksukuitti tai maksun saajan antama yksilöity kuitti
• Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta, mikäli hintavertailutietoja ei ole selvitetty jo tuen hakuvaiheessa
• Kopiot katselmuspöytäkirjoista, jotka on merkitty rakennuslupapäätökseen
• Seurantatiedot hankkeen toteutusajan päätyttyä viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä, joko sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelussa tai paperisena lomakkeella 3305ind.

Perustamistuen osalta liitteeksi tulee antaa selvitys tukipäätöksellä hyväksytyn toimenpidesuunnitelman toteuttamisesta maksuhakemuksen ajalta sekä tukipäätöksessä yksilöidyt toimenpiteiden toteutumisen todentamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Lisätietoa maksuhakemuksen tekemiseen löytyy Ruokaviraston maksumääräyksestä Nro 53/2015, Ruokaviraston määräys kehittämishanketuen, maaseudun yritystuen ja toimintaryhmän toimintarahan maksun hakemisesta mukaisesti.

Maksuhakemusasioissa neuvoo Leader Suupohjan taloussuunnittelija Jaana Peltoniemi, puh. 040 865 5199 tai jaana.peltoniemi(at)leadersuupohja.fi tai kehittämissuunnittelija Tuija Takamäki, puh. 040 7055 801, tuija.takamaki(at)leadersuupohja.fi (pääasiassa Elyn hankkeet).