Hankeinfo

Yleistä

Hankkeen hakijana voivat olla yhdistykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, kunnat, säätiöt tms. Hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä, eli tuki ei saa kohdistua harvoille, ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu.

Hyvä hanke on sellainen, jossa syntyy jotakin uutta. Uutuus voi liittyä toiminnan ulkoisiin puitteisiin tai sisältöön. Paikalliseen Leader-ohjelmaan sopivat hankkeet, joiden tavoitteena on elinolojen, harrastusmahdollisuuksien, palveluiden tai yrittäjyyden edellytysten parantaminen, yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisääminen tai kansainvälistyminen.

Kehittämishanketukea voidaan myöntää ohjelman mukaisesti:

 1. koulutustoimenpiteisiin
 2. tiedonvälitykseen ja esittelytoimiin
 3. selvityksiin ja suunnitelmien laatimiseen
 4. yleishyödyllisiin paikallisiin investointeihin pieninfrastruktuurien rakentamiseksi, parantamiseksi tai laajentamiseksi mukaan lukien matkailuun liittyvä pieninfrastruktuuri
 5. paikallisten palveluiden kehittämiseen
 6. kylien kehittämistoimiin, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen ja ennallistamiseen
 7. yhteistyöhön perustuvien maataloutta, elintarvikealaa ja metsätaloutta kehittävien maaseudun innovaatioryhmien suunnitelmien toteutukseen
 8. elinkeinorakennetta uudistaviin, maaseutuelinkeinojen kilpailukykyä ja toimintaympäristöä kehittäviin ja yrittäjien yhteistyötä edistäviin yhteistyöhankkeisiin
 9. innovatiivisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, siihen sopeutumiseksi tai ympäristötoimiin vesien suojelemiseksi
 10. kestävästi tuotettuun biomassaan perustuvia prosesseja kehittäviin hankkeisiin

Miten hakuprosessi etenee?

 1. ota yhteyttä Leader-toimistoon ja esitä ideasi
 2. idean kehittely, tarvittaessa asiantuntijoiden apua
 3. hankesuunnitelman ja budjetin laadinta
 4. tarvittavien liitteiden kokoaminen
 5. hakemus Hyrrään
 6. käsittely Leader-hallituksessa
 7. lausunto Hyrrään
 8. ELY-keskuksen laillisuustarkastus
 9. päätös hakijalle

Leader-tukea haetaan pääsääntöisesti sähköisesti. 

Hanketta koskevat suunnitelmat

Hankehakemuksesta tai sen liitteistä on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 1. selvitys hakijan toiminnasta, hakijan organisaatiosta ja taloudellisesta tilanteesta sekä hankkeen toteuttamiseen käytettävistä henkilö- ja muista voimavaroista
 2. hankkeen sisältö, tavoitteet ja kohderyhmä
 3. hankkeen toteutustapa ja -aika
 4. hankkeen toteuttamiseen osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut ja tarvittavat sopimusjärjestelyt
 5. hankkeen kustannusarvio kustannuserittelyineen
 6. rahoitussuunnitelma
 7. arvio hankkeen tuloista
 8. hankkeen etenemisestä ja sen tuloksista tiedottaminen ja raportointi

Rakentamista koskevaan suunnitelmaan on liitettävä seuraavat toimenpiteen toteuttamisen kannalta riittävän yksityiskohtaiset asiakirjat:

 1. pääpiirustukset
 2. erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
 3. rakennusselostus
 4. rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma

Rakentamista koskevan suunnitelman yksityiskohtaisuuden ja laajuuden on oltava asianmukaisessa suhteessa hankkeen laajuuteen ja kokonaiskustannuksiin.

Voit ladata Leader Suupohjan hanke-esitteen tästä.