Hankeinfo

Yleistä

Hyvässä hankkeessa syntyy jotakin uutta, joka kehittää ja edistää toimintaa. Hyvä hanke sopii paikalliseen Leader-ohjelmaan ja sen tavoitteena on elinolojen, harrastusmahdollisuuksien, palveluiden tai yrittäjyyden edellytysten parantaminen, yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisääminen tai kansainvälistyminen.

Hankkeiden hakijoina voivat olla yhdistykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, kunnat, säätiöt tms. Hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä, eli tuki ei saa kohdistua harvoille, ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu.

Kehittämishanketukea voidaan myöntää ohjelman mukaisesti:

- koulutustoimenpiteisiin
- tiedonvälitykseen ja esittelytoimiin
- selvityksiin ja suunnitelmien laatimiseen
- yleishyödyllisiin paikallisiin investointeihin pieninfrastruktuurien rakentamiseksi, parantamiseksi tai laajentamiseksi mukaan lukien  matkailuun liittyvä pieninfrastruktuuri
- paikallisten palveluiden kehittämiseen
- kylien kehittämistoiminan, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen ja ennallistamiseen
- yhteistyöhön perustuvien maataloutta, elintarvikealaa ja metsätaloutta kehittävien maaseudun innovaatioryhmien suunnitelmien toteutukseen
- elinkeinorakennetta uudistaviin, maaseutuelinkeinojen kilpailukykyä ja toimintaympäristöä kehittäviin ja yrittäjien yhteistyötä edistäviin yhteistyöhankkeisiin
- innovatiivisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, siihen sopeutumiseksi tai ympäristötoimiin vesien suojelemiseksi
- kestävästi tuotettuun biomassaan perustuvia prosesseja kehittäviin hankkeisiin

Leader-tukea haetaan pääsääntöisesti sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta. 

Hanketta koskevat suunnitelmat

Katso täältä, mitä hankehakemuksen tulee sisältää